300
300
0O01 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O01 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O02 Santos Chocron - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O02 Santos Chocron - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O03 Bart Denissen - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O03 Bart Denissen - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O04 Santos Chocron - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O04 Santos Chocron - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O05 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O05 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O06 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O06 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O07 v Manen-Wikowski-Brekelmans-v Thiel-Chocron
0O07 v Manen-Wikowski-Brekelmans-v Thiel-Chocron
0O08 v Schaik-vd Heuvel-Hermans-Klompenhouwer-v Manen
0O08 v Schaik-vd Heuvel-Hermans-Klompenhouwer-v Manen
0O09 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O09 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O10 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O10 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O11 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0O11 KNBB Biljartpoint Masters 2015
003 Barry Van Beers
003 Barry Van Beers
004 Barry Van Beers
004 Barry Van Beers
0004 Erik van Woerkom
0004 Erik van Woerkom
0004 Jerry Hermans - Barry van Beers
0004 Jerry Hermans - Barry van Beers
0004 Jerry Hermans - Erik van Woerkom
0004 Jerry Hermans - Erik van Woerkom
0005 Glenn Hofman
0005 Glenn Hofman
005 Therese Klompenhouwer
005 Therese Klompenhouwer
0006 Dave Christiani
0006 Dave Christiani
006 Jerry Hermans
006 Jerry Hermans
0007 Harrie Van de Ven
0007 Harrie Van de Ven
007 Jerry Hermans
007 Jerry Hermans
0008 Glenn Hofman
0008 Glenn Hofman
008 Jerry Hermans
008 Jerry Hermans
009 Dick Jaspers
009 Dick Jaspers
0009 Glenn Hofman
0009 Glenn Hofman
010 Erik van Woerkom
010 Erik van Woerkom
0010 Wiljan van den Heuvel
0010 Wiljan van den Heuvel
011 Dick Jaspers
011 Dick Jaspers
0011 Harrie Van de Ven
0011 Harrie Van de Ven
0012 Harrie Van de Ven
0012 Harrie Van de Ven
012 Therese Klompenhouwer
012 Therese Klompenhouwer
0013 Dave Christiani
0013 Dave Christiani
013 Therese Klompenhouwer
013 Therese Klompenhouwer
014 Barry Van Beers
014 Barry Van Beers
0015 Dave Christiani
0015 Dave Christiani
015 Jerry Hermans
015 Jerry Hermans
016 Therese Klompenhouwer
016 Therese Klompenhouwer
0016 Wiljan van den Heuvel
0016 Wiljan van den Heuvel
017 Therese Klompenhouwer
017 Therese Klompenhouwer
0018 Dave Christiani
0018 Dave Christiani
018 Dick Jaspers
018 Dick Jaspers
019 Therese Klompenhouwer
019 Therese Klompenhouwer
0019 Wiljan van den Heuvel
0019 Wiljan van den Heuvel
0020 Glenn Hofman
0020 Glenn Hofman
020 Therese Klompenhouwer
020 Therese Klompenhouwer
021 Dick Jaspers
021 Dick Jaspers
0021 Wiljan van den Heuvel
0021 Wiljan van den Heuvel
022 Dick Jaspers
022 Dick Jaspers
0022 Harrie Van de Ven
0022 Harrie Van de Ven
023 Martien van der Spoel
023 Martien van der Spoel
0023 Wiljan van den Heuvel
0023 Wiljan van den Heuvel
024 Raimond Burgman
024 Raimond Burgman
0024 Wiljan van den Heuvel
0024 Wiljan van den Heuvel
025 Martien van der Spoel
025 Martien van der Spoel
0025 Wiljan van den Heuvel
0025 Wiljan van den Heuvel
0026 Glenn Hofman
0026 Glenn Hofman
026 Raimond Burgman
026 Raimond Burgman
027 Bert van Manen
027 Bert van Manen
0027 Jean Paul de Bruijn
0027 Jean Paul de Bruijn
0028 Frans van Schaik
0028 Frans van Schaik
028 Huub Wilkowski
028 Huub Wilkowski
029 Huub Wilkowski
029 Huub Wilkowski
0029 Jeffrey Jorissen
0029 Jeffrey Jorissen
029a Huub Wilkowski
029a Huub Wilkowski
030 Huub Wilkowski
030 Huub Wilkowski
0030 Jeffrey Jorissen
0030 Jeffrey Jorissen
031 Huub Wilkowski
031 Huub Wilkowski
0031 Jean Paul de Bruijn
0031 Jean Paul de Bruijn
0032 Frans van Schaik
0032 Frans van Schaik
032 Raimond Burgman
032 Raimond Burgman
0033 Jeffrey Jorissen
0033 Jeffrey Jorissen
033 Raimond Burgman
033 Raimond Burgman
034 Huub Wilkowski
034 Huub Wilkowski
0034 Jean van Erp
0034 Jean van Erp
0035 Jean van Erp
0035 Jean van Erp
035 Raimond Burgman
035 Raimond Burgman
0036 Jeffrey Jorissen
0036 Jeffrey Jorissen
036 Raimond Burgman
036 Raimond Burgman
037 Bert van Manen
037 Bert van Manen
0037 Jean Paul de Bruijn
0037 Jean Paul de Bruijn
038 - KNBB Biljartpoint Masters 2015
038 - KNBB Biljartpoint Masters 2015
0038 Frans van Schaik vs Jean van Erp
0038 Frans van Schaik vs Jean van Erp
039 Raimond Burgman
039 Raimond Burgman
0040 Frans van Schaik
0040 Frans van Schaik
040 Raimond Burgman
040 Raimond Burgman
0041 Jean van Erp
0041 Jean van Erp
041 Raimond Burgman
041 Raimond Burgman
0042 Frans van Schaik
0042 Frans van Schaik
042 Martien van der Spoel
042 Martien van der Spoel
0043 Jean van Erp
0043 Jean van Erp
043 Raimond Burgman
043 Raimond Burgman
044 Bert van Manen
044 Bert van Manen
0044 Jean van Erp
0044 Jean van Erp
045 Bert van Manen
045 Bert van Manen
0046 Bert van Manen
0046 Bert van Manen
046 Martien van der Spoel
046 Martien van der Spoel
047 Huub Wilkowski
047 Huub Wilkowski
0047 Jerry Hermans
0047 Jerry Hermans
0048 Bert van Manen
0048 Bert van Manen
048 Raimond Burgman
048 Raimond Burgman
049 Bert van Manen
049 Bert van Manen
0049 Martien van der Spoel
0049 Martien van der Spoel
050 Bert van Manen
050 Bert van Manen
0050 Martien van der Spoel
0050 Martien van der Spoel
051 Bert van Manen
051 Bert van Manen
0051 Martien van der Spoel
0051 Martien van der Spoel
0052 Huub Wilkowski
0052 Huub Wilkowski
052 Raimond Burgman
052 Raimond Burgman
053 Huub Wilkowski
053 Huub Wilkowski
0053 Raimond Burgman
0053 Raimond Burgman
0054 Bert van Manen
0054 Bert van Manen
054 Jean van Erp
054 Jean van Erp
055 Jean van Erp
055 Jean van Erp
0055 Paul Brekelmans - Bert van Manen
0055 Paul Brekelmans - Bert van Manen
0056 Bert van Manen
0056 Bert van Manen
056 Jean Paul de Bruijn
056 Jean Paul de Bruijn
0057 Bert van Manen
0057 Bert van Manen
057 Jean Paul de Bruijn
057 Jean Paul de Bruijn
0058 Huub Wilkowski
0058 Huub Wilkowski
058 Jean van Erp
058 Jean van Erp
0059 Huub Wilkowski
0059 Huub Wilkowski
059 Jean Paul de Bruijn
059 Jean Paul de Bruijn
0060 Bert van Manen
0060 Bert van Manen
060 Jean Paul de Bruijn
060 Jean Paul de Bruijn
061 Jeffrey Jorissen
061 Jeffrey Jorissen
0061 Raimond Burgman
0061 Raimond Burgman
0062 Bert van Manen
0062 Bert van Manen
062 Jean Paul de Bruijn
062 Jean Paul de Bruijn
063 Jean Paul de Bruijn
063 Jean Paul de Bruijn
0063 Raimond Burgman
0063 Raimond Burgman
0064 Barry van Beers
0064 Barry van Beers
064 Jeffrey Jorissen
064 Jeffrey Jorissen
0065 Barry Van Beers
0065 Barry Van Beers
065 Jean van Erp
065 Jean van Erp
0066 Dick Jaspers
0066 Dick Jaspers
066 Jean van Erp
066 Jean van Erp
0067 Dick Jaspers - Eric van Thiel
0067 Dick Jaspers - Eric van Thiel
067 Frans van Schaik
067 Frans van Schaik
068 Frans van Schaik
068 Frans van Schaik
0069 Barry Van Beers
0069 Barry Van Beers
069 Jean van Erp
069 Jean van Erp
0070 Dick Jaspers
0070 Dick Jaspers
070 Frans van Schaik
070 Frans van Schaik
0071 Dick Jaspers
0071 Dick Jaspers
071 KNBB Biljartpoint Masters 2015
071 KNBB Biljartpoint Masters 2015
0072 Dick Jaspers
0072 Dick Jaspers
072 Jean Paul de Bruijn
072 Jean Paul de Bruijn
073 Jean van Erp
073 Jean van Erp
0074 Dick Jaspers
0074 Dick Jaspers
074 Frans van Schaik
074 Frans van Schaik
0075 Dick Jaspers
0075 Dick Jaspers
075 Jean van Erp
075 Jean van Erp
076 Jean van Erp
076 Jean van Erp
0077 Dick Jaspers
0077 Dick Jaspers
077 Jean van Erp
077 Jean van Erp
078 Frans van Schaik
078 Frans van Schaik
079 Jean van Erp
079 Jean van Erp
080 Jean van Erp
080 Jean van Erp
081 Jean van Erp
081 Jean van Erp
082 Jean van Erp
082 Jean van Erp
083 Glenn Hofman
083 Glenn Hofman
084 Dave Christiani
084 Dave Christiani
086 Glenn Hofman
086 Glenn Hofman
087 Glenn Hofman
087 Glenn Hofman
088 Harrie Van de Ven
088 Harrie Van de Ven
089 Wiljan van den Heuvel
089 Wiljan van den Heuvel
090 Harrie Van de Ven
090 Harrie Van de Ven
091 Harrie Van de Ven
091 Harrie Van de Ven
092 Harrie Van de Ven
092 Harrie Van de Ven
093 Harrie Van de Ven
093 Harrie Van de Ven
094 Wiljan van den Heuvel
094 Wiljan van den Heuvel
095 Wiljan van den Heuvel
095 Wiljan van den Heuvel
096 Harrie Van de Ven
096 Harrie Van de Ven
097 Harrie Van de Ven
097 Harrie Van de Ven
098 Wiljan van den Heuvel
098 Wiljan van den Heuvel
099 Harrie Van de Ven
099 Harrie Van de Ven
100 Dave Christiani
100 Dave Christiani
101 Wiljan van den Heuvel
101 Wiljan van den Heuvel
102 Glenn Hofman
102 Glenn Hofman
103 Glenn Hofman
103 Glenn Hofman
301 Glenn Hofman
301 Glenn Hofman
302 Martien van der Spoel
302 Martien van der Spoel
303 Bert van Manen
303 Bert van Manen
304 Glenn Hofman
304 Glenn Hofman
305 Glenn Hofman
305 Glenn Hofman
306 Glenn Hofman
306 Glenn Hofman
307 Glenn Hofman
307 Glenn Hofman
308 Bert van Manen
308 Bert van Manen
309 Bert van Manen
309 Bert van Manen
310 Martien van der Spoel
310 Martien van der Spoel
311 Wiljan van den Heuvel
311 Wiljan van den Heuvel
312 Martien van der Spoel
312 Martien van der Spoel
313 Wiljan van den Heuvel
313 Wiljan van den Heuvel
314 Bert van Manen
314 Bert van Manen
315 Glenn Hofman
315 Glenn Hofman
316 Glenn Hofman
316 Glenn Hofman
317 Glenn Hofman
317 Glenn Hofman
318 Paul Brekelmans - Wiljan van den Heuvel
318 Paul Brekelmans - Wiljan van den Heuvel
319 Wiljan van den Heuvel
319 Wiljan van den Heuvel
320 Wiljan van den Heuvel
320 Wiljan van den Heuvel
321 Wiljan van den Heuvel
321 Wiljan van den Heuvel
322 Wiljan van den Heuvel
322 Wiljan van den Heuvel
323 Barry Van Beers
323 Barry Van Beers
324 Jerry Hermans
324 Jerry Hermans
325 Jerry Hermans
325 Jerry Hermans
326 Jean Paul de Bruijn
326 Jean Paul de Bruijn
327 Jean Paul de Bruijn
327 Jean Paul de Bruijn
328 Jean Paul de Bruijn
328 Jean Paul de Bruijn
329 Jeffrey Jorissen
329 Jeffrey Jorissen
330 Jeffrey Jorissen
330 Jeffrey Jorissen
331 KNBB Biljartpoint Masters 2015
331 KNBB Biljartpoint Masters 2015
332 Dick Jaspers
332 Dick Jaspers
333 Frans van Schaik
333 Frans van Schaik
334 Jerry Hermans
334 Jerry Hermans
335 Dick Jaspers
335 Dick Jaspers
336 Frans van Schaik
336 Frans van Schaik
337 Barry Van Beers
337 Barry Van Beers
338 Therese Klompenhouwer
338 Therese Klompenhouwer
339 Therese Klompenhouwer
339 Therese Klompenhouwer
340 Dick Jaspers
340 Dick Jaspers
341 Jean van Erp
341 Jean van Erp
342 Dick Jaspers
342 Dick Jaspers
343 Dick Jaspers
343 Dick Jaspers
344 Dick Jaspers - Erik van Woerkom
344 Dick Jaspers - Erik van Woerkom
345 Dick Jaspers
345 Dick Jaspers
346 Jeanette Borst
346 Jeanette Borst
347 Frans van Schaik
347 Frans van Schaik
348 Dick Jaspers
348 Dick Jaspers
349 Frans van Schaik
349 Frans van Schaik
350 Harrie Van de Ven
350 Harrie Van de Ven
351 Wiljan van den Heuvel
351 Wiljan van den Heuvel
352 Jeanette Borst
352 Jeanette Borst
353 Harrie Van de Ven
353 Harrie Van de Ven
354 Wiljan van den Heuvel
354 Wiljan van den Heuvel
355 Jeanette Borst
355 Jeanette Borst
356 Therese Klompenhouwer
356 Therese Klompenhouwer
357 Harrie Van de Ven
357 Harrie Van de Ven
358 Wiljan van den Heuvel
358 Wiljan van den Heuvel
359 Wiljan van den Heuvel
359 Wiljan van den Heuvel
360 Wiljan van den Heuvel
360 Wiljan van den Heuvel
361 Harrie Van de Ven
361 Harrie Van de Ven
362 Wiljan van den Heuvel
362 Wiljan van den Heuvel
363 Huub Wilkowski
363 Huub Wilkowski
364 Bert van Manen
364 Bert van Manen
365 Bert van Manen
365 Bert van Manen
366 Jeffrey Jorissen
366 Jeffrey Jorissen
367 Eric van Thiel
367 Eric van Thiel
368 Therese Klompenhouwer
368 Therese Klompenhouwer
369 Jean van Erp
369 Jean van Erp
370 Jeffrey Jorissen
370 Jeffrey Jorissen
371 Therese Klompenhouwer
371 Therese Klompenhouwer
372 Jean van Erp
372 Jean van Erp
373 Jean van Erp
373 Jean van Erp
374 Jerry Hermans
374 Jerry Hermans
375 Jean van Erp
375 Jean van Erp
376 Therese Klompenhouwer
376 Therese Klompenhouwer
377 Therese Klompenhouwer
377 Therese Klompenhouwer
378 Therese Klompenhouwer
378 Therese Klompenhouwer
379 Jean van Erp
379 Jean van Erp
380 Therese Klompenhouwer
380 Therese Klompenhouwer
381 Therese Klompenhouwer
381 Therese Klompenhouwer
382 Jean van Erp
382 Jean van Erp