02 WC 3-Cushion Viersen 2014
04 WC 3-Cushion Viersen 2014
03 TAKESHIMA O
06 SHOONI Mazin
05 PATINO Hugo
07 TAKESHIMA O
08 TAKASHI Miyashita
09 PATINO Hugo
10 TAKASHI Miyashita
13 TAKASHI Miyashita
12 TAKESHIMA O
14 SHOONI Mazin